สหกรณ์ในประเทศไทย

รายชื่อสหกรณ์ในประเทศไทย
 
   
 
| | | | |
|
| |

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

 
 
 สหกรณ์ในประเทศไทย
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ ครู
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุข
 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลที่มีอาชีพอย่างเดียวกัน หรืออาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจำเป็น หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

       ซึ่งเว็บไซต์นี้จะมีข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และรายชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประวัิิติความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ที่มีทั้งหมดในประเทศไทย
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ :
0-2628-7500-4
เว็บไซต์ : http://www.moecoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด
ชั้น 4 อาคารสมานฉันท์ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชสีมา แขวงดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 0-2-2804288-89, 0-2-2802948 0-2-2820046, 0-2-2805459
เว็บไซต์ : http://www.krucoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จำกัด
869 ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม 10600
โทรศัพท์ : 0-2438-0216,0-2437-2074,0-2861-0330-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
เลขที่ 18 ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-611247, 075-630186, 075-622094 โทรสาร : 075-630187
เว็บไซต์ : http://www.krtsc.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
245/1 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 0-3462-3338-9
เว็บไซต์ : http://www.ktscc.org
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
8 / 1 ถ.สนามบิน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 0-4381-1195 0-4381-2754 โทรสาร : 0-4381-1881 ต่อ 113
เว็บไซต์ : http://www.kalasintsc.net
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
251 ถ.เทศา2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 055-711115 โทรสาร : 055-714191
เว็บไซต์ : http://www.coopkpp.in.th
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
432 หมู่ 2 บ้านหนองกุง ถนนมิตรภาพขอนแก่น - อุดรธานี ตำบลศิลา อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 043-343456-7 โทรสาร : 043-343325
เว็บไซต์ : http://www.ktc-coop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด
9 พระยาตรัง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-303381 โทรสาร : 039-303382
เว็บไซต์ : http://www.chantsc.com,http://www.chancoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด
186/5 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3851-1214 , 0-3881-4332 โทรสาร : 0-3881-4332
เว็บไซต์ : http://www.cctscc.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
55/1-4 ถ.พาสเภตรา ตำบลบางปลาสร้อย อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000.
โทรศัพท์ : 0-3827-1250,0-3879-2234 โทรสาร : 03-879-1073
เว็บไซต์ : http://www.chtsc.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
148 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท
โทรศัพท์ : 0-5641-1067 โทรสาร : 0-5641-4184
เว็บไซต์ : http://www.chainattsc.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
เลขที่ 268 ม.2 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 0-4481-5222 โทรสาร : 0-4481-5234
เว็บไซต์ : http://www.coopthai.com/cypteacher
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
19/3 หมู่4 ถนนชุมพร-ระนอง ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190
โทรศัพท์ : 0-7757-6974-7 โทรสาร : 0-7757-6973
เว็บไซต์ : http://www.ctscc.net
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด
402 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5370-2555, 0-5370-2999 โทรสาร : 0-5370-2555 ต่อ 104
เว็บไซต์ : http://www.crtc.co.th
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
175 หมู่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5385-1888 โทรสาร : 0-5385-0924-5
เว็บไซต์ : http://www.cmcoop.or.th
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด
111 ซอย 5 วิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000
โทรศัพท์ :0-7522-5026-7, 075218543 โทรสาร : 0-7521-1992
เว็บไซต์ : http://www.ttscc.net
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำักัด
2 ถนนเนินตาแมว ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2460 โทรสาร : 0-3953-0463
เว็บไซต์ : http://www.krutrat.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
461 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-1061 , 0-5554-1554 โทรสาร : 0-5554-0249
เว็บไซต์ : http://www.taktsc.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด
ข1- 381 ถนนบ้านใหญ่ ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์ : 0-3731-1293,0-3732-1481 โทรสาร : 0-3731-1298
เว็บไซต์ : http://www.coopthai.com/nyk_teacher
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
39 ลำพยา ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0-3425-1520 โทรสาร : 0-3425-6986
เว็บไซต์ : http://www.ntcoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
77 / 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ : 042-513-003 โทรสาร : 042-520-698
เว็บไซต์ : http://www.nkpcoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-278222, 044-278333 โทรสาร : 044-277158, 044-277166
เว็บไซต์ : http://www.korattsc.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด
626 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 0-7535-6284 ,0-7532-0100 โทรสาร : 0-7534-4635
เว็บไซต์ : http://www.ntsccoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด
943/12 ม.9 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-221340 โทรสาร : 056-227666
เว็บไซต์ : http://www.nswtsco.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
47/17 ม.5 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2969-8201-2 , 0-2525-4270-2 โทรสาร : 0-2969-8200
เว็บไซต์ : http://www.ntbcoop.com
สกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด
สนง 5 ตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 0-7351-1535, 0-7351-3445 โทรสาร :0-7351-3446
เว็บไซต์ : http://www.krunaracoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
เลขที่ 3 ถนนอชิตวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-710233,054-771656 โทรสาร : 054-757064
เว็บไซต์ : http://www.coopnan.or.th 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 0-4461-1581, 0-4461-2264, 0-4462-0038 ,0-4462-0039 โทรสาร : ต่อ 123
เว็บไซต์ : http://www.brr-tsc.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด
62/1 ถนนพัฒนสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2581-6371 , 02978-0480 , 0-2978-0481 โทรสาร : 0-2581-2808
เว็บไซต์ :http://www.pathum-tsc.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
5/1 ถนนประจวบศิริ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0-3261-1212 , 0-3260-2343 โทรสาร : ต่อ 1
เว็บไซต์ : http://www.coopthai.com/prachuapttc 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด
672 ต หน้าเมือง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ : 0-3721-1398 โทรสาร : 0-3721-6278  
เว็บไซต์ : http://www.prachintc.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
31/4 หมู่ที่ 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 07331 3243, 07333 6209 โทรสาร : 0 7331 3085 
เว็บไซต์ : http://www.pntsc.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
102 หมู่ที่ 6 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-704-838-9,035-268-501, 08-1851-5345 โทรสาร : 035-704-840
เว็บไซต์ : http://www.ayutthayatsc.net
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ : 054-431994 , 054-410185 โทรสาร : 054-481501
เว็บไซต์ : http://www.phayaotcl.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด
อาคารเลขที่ 73 ถนนเทศบาลบำรุง หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ประเทศไทย โทรศัพท์ : 076-460664 โทรสาร : 076-460513
เว็บไซต์ : http://www.pngcoop.com 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด
439/15 ราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7461-3322, 0-7462-1326
เว็บไซต์ : http://www.coopphatthalung.com/

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด
5/2 บึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 0-5661-2342,0-5661-3241,0-5661-3251,0-5661-6401-2,0566,0-5661-2565  
เว็บไซต์ : http://www.ptscl.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
137 หมู่ 8 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-258745, 055-303393 
เว็บไซต์ : http://www.phsc.net/
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด
18/11 ถ.ชีสระอินทร์ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-425301 , 032-424120 โทรสาร : 032-424004
เว็บไซต์ : http://www.phetcoop.com 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
229/3 ถนนพระพุทธบาท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5671-1101,0-5674-4090 โทรสาร : 0-5672-1931
เว็บไซต์ : http://www.pctsc.org 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
313 หมู่ 7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-511777, 054-524444 โทรสาร : 054-522772
เว็บไซต์ : http://www.ptscoop.net
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 ม.3 ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศํพท์ : 0-7624-0994 โทรสาร : 0-7624-0321
เว็บไซต์ : http://www.pktco-op.com  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
1102/6 ถ.สมถวิลราษฎร์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043711557,043722731
เว็บไซต์ : http://www.krusarakham.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
30/1 ชยางกูร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ :0-4261-1454, 0-4261-1646
เว็บไซต์ : http://www.stcmuk.com/
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด
25 ถ.อุดมชาวนิเทศ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 053-620606,053-614047
เว็บไซต์ : http://www.co-opms.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด
272 ถ.เลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 0-4571-2758 โทรสาร : 0-4571-2758, 0-4571-3997
เว็บไซต์ : http://www.yasothoncoop.com/
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลาจำกัด
375 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0-7321-2509 ,0-73 21-4473
เว็บไซต์ : http://www.yalacoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
66 ปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 0-4351-1022, 0-4351-2410 โทรสาร : 0-4351-5380
เว็บไซต์ : http://www.rets101.com/
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด
112/1 หมู่ 3 ต บางนอน ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 0-7782-1187,0-7783-0850
เว็บไซต์ : http://www.kruranong.com 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด
444 ม.4 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 038 - 948217 โทรสาร : 038-865054
เว็บไซต์ :  http://www.rycoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด
109 ม.5 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0-3273-7211, 0-3273-7212, 0-3273-7213 โทรสาร : 0-3273-7215
เว็บไซต์ : http://www.rtsc-coop.com  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
เลขที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3641-1223, 0-3642-2595, 0-3641-4165-6  
เว็บไซต์ : http://www.lopburitsc.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
เลขที่ 20 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5421 8943 หรือ 0 5432 3485 ต่อ โทรสาร : 0 5432 2341
เว็บไซต์ : http://www.lampangteacher.com 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
103/1 ถนนพระคงฤาษี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0-5351-1653 / 0-5353-4916 / 0-5351-0442 โทรสาร : 0-5353-4916 ต่อ 26
เว็บไซต์ : http://www.lpntsc.com 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 1 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000.
โทรศัพท์ : 0-4281-1149 0-4283-2109 โทรสาร : 0-4283-2433
เว็บไซต์ : http://www.lt-coop.com  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
6 หมู่ 9 ศรีสะเกษ-สุพรรณ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ :0-4561-2285,0-4562-0052,0-4563-1153-4,0-4561-3340โทรสาร : 0-4563-1476
เว็บไซต์ : http://www.ssktco-op.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
1818/6 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ : 0-4271-4100, 0-4271-1556
เว็บไซต์ : http://www.coopthai.com/t_sakolnakorn 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด
424 หมู่ 6 ต น้ำน้อย ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ :
0-7455-0335-40
เว็บไซต์ :
http://www.skcoper.com 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด
458 หมู่ที่ 6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์ : 0-7471-1933,0-7477-2187 โทรสาร : 0-7473-0072
เว็บไซต์ : http://www.stt-coop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
34/2 อาคาร 4 ชั้น3 ถ.สุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2371-6011 โทรสาร : 0-2371-6010
เว็บไซต์ : http://www.spktc.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด
26/12 ซ.บางประจัน ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 034 - 712149
เว็บไซต์ : http://www.coopthai.com/tksamutsk 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
930/25 ถนนสรศักดิ์ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :
0-3482-0144
เว็บไซต์ :
http://www.stscoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด
415 ถนนสุวรรณศร อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ : 0-724-1523 , 0-37242715 โทรสาร : 0-3724-2724
เว็บไซต์ : http://www.sakaeotc.org 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
575/4 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0-3621-1881, 0-3621-2775 โทรสาร : 0-3631-3232 
เว็บไซต์ : http://www.sttcc.net
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่601/2-4 ถนนนายจันทร์นวดเขี้ยว ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0-3652-2783
เว็บไซต์ : http://203.185.148.13/ewt/sbr_teacher
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
118 / 2 หมู่ 4 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 0-5561-3049 , 0-5561-2431 โทรสาร : ต่อ 27  
เว็บไซต์ : http://www.sukcoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด
476 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035-511492 , 035-521870 โทรสาร : 035-521870 ต่อ 18
เว็บไซต์ : http://www.spt-coop.net
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด
7/37 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 0-7722-2134-6 โทรสาร : 0-7728-3156
เว็บไซต์ : http://www.suratthsc.com 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
29 ถนนปอยปริง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ :
0-4452-0639-41, 0-4451-2091, 0-4451-5139
เว็บไซต์ :
http://www.coopsurin.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
143 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 042-411334,042-465223,042-465222 โทรสาร : 042-420746
เว็บไซต์ : http://www.nktsc.org
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด
175 หมู่ 7 ชุมชนวังหมื่นใต้ ถนนวิจารณ์รังสรรค์ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ : 0-4231-2278-9 , 0-4231-2799 โทรสาร : 0-4231-2278 ต่อ 11
เว็บไซต์ : http://www.nongbuaco-op.com  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอ่างทอง จำกัด
99 ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0-3561-1023, 0-3562-0981, 0-3561-4754  
เว็บไซต์ : http://www.atsc-angthong.com
สหกรณ์ออมทรัพทย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด
334 หมู่ 7 ถ.อำนาจอนุสรณ์ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 045-451476, 045-511470 โทรสาร : 045-452049
เว็บไซต์ : http://www.anctc.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
5 ถนนโพนพิสัย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4222-1285, 0-4224-6010 โทรสาร : 0-4223-0357
เว็บไซต์ : http://www.sahakornkruudon.com 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
36/1 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5541-1820, 0-5541-2086
เว็บไซต์ : http://www.uttcoop.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
เลขที่ 87/12 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.สะแกกรัง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 0-5651-1585 โทรสาร : 0-5624-345
เว็บไซต์ : http://www.ckuthai.org 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด
เลขที่ 181 ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4524-1634-5, 0-4526-5748
เว็บไซต์ : http://www.coopthai.com/ubonteacher
   
   
| | | | |
|
| |
Copyright © 2010 Finance Thailand. All rights reserved. 
    Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com    powered by PRBbutton