สหกรณ์ในประเทศไทย

รายชื่อสหกรณ์ในประเทศไทย
 
   
 
| | | | |
|
| |

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

 
 
 สหกรณ์ในประเทศไทย
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ ครู
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุข
 
ประวัติความเป็นมา
           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 วันที่ 19 มิถุนายน 2504 ดำเนินธุรกิจจริง วันที่ 17 กรกฎาคม 2504 จดทะเบียนเปลี่ยนข้อบังคับและชื่อสหกรณ์ใหม่ วันที่ 24 เมษายน 2512 (เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 หมายเลขทะเบียนที่ 54/10996)
 

           ตั้งครั้งแรก มีสมาชิก 489 คน สิ้นปี 2504 มีสมาชิก 1,209 คน มีกำไรสุทธิในปีแรก 4,497.96 บาท ดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 47 ปี

วิสัยทัศน์
           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด เป็นสถาบันการเงินชั้นนำ มีมาตรฐาน เป็น สากล มุ่งมั่น ให้บริการที่ดีมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของมวลสมาชิก และทันต่อ การเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานตาม หลักของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

พันธกิจ
1.พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก เพื่อความพึงพอใจสูงสุด
2.สร้างความเข้มแข็งในองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิก
3.ผลักดันแนวคิดในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้านเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก ตามอุดมการณ์สหกรณ์

เป้าประสงค์
1.มวลสมาชิกได้รับความพึงพอใจจากการบริการที่มีประสิทธิภาพในระดับสูงสุด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด มีความมั่นคง และบริหารจัดการ บนพื้นฐานของ เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ (Creative Economy) ด้วยความเข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ
3.บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพตามสมรรถนะในการปฏิบัติงานและดำรงมาตรฐาน การให้บริการ
4.สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


สำนักงานใหญ่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 0-4461-1581, 0-4461-2264, 0-4462-0038 ,0-4462-0039 โทรสาร : ต่อ 123
เว็บไซต์ : http://www.brr-tsc.com
   
   
| | | | |
|
| |
Copyright © 2010 Finance Thailand. All rights reserved. 
    Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com    powered by PRBbutton