สหกรณ์ในประเทศไทย

รายชื่อสหกรณ์ในประเทศไทย
 
   
 
| | | | |
|
| |

สกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด

 
 
 สหกรณ์ในประเทศไทย
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ ครู
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุข
 
ประวัติความเป็นมา
           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2504 โดยมี นายพินธุ พฤษศรี ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้รวบรวมข้าราชการสังกัดแผนกศึกษาธิการและสมาชิกคุรุสภา ซึ่งทำงานประจำโรงเรียนราษฎร์ในจังหวัดนราธิวาส จัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต สำหรับคนที่มีเงินเดือน ในชื่อ “สหกรณ์ครูนราธิวาส จำกัดสินใช้” มีความมุ่งหมาย เพื่อประกอบธุรกิจในการส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิก และช่วยให้สมาชิกพ้นจากหนี้สินที่มีภาระหนัก โดยจัดให้มีเงินกู้เพื่อชำระหนี้เก่าและเพื่อการอันจำเป็นหรือประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกด้วยวิธีการส่งเงินสะสมรายเดือนโดยเกณฑ์กำหนดตามส่วนแห่งรายได้ ในขณะก่อตั้งมีสมาชิกจำนวน 364 คน ส่งเงินสะสมรายเดือน (ทุนเรือนหุ้น) รวม 11,360 บาท จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2504 ต่อมาในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2512 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2512 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด”
 

วัตถุประสงค์

 - สมาชิกมีความเข้าใจ ศรัทธา และยึดมั่นต่อหลักการสหกรณ์
  - บุคลากรมีศักยภาพและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
  - สหกรณ์มีอัตราเจริญเติบโตทางธุรกิจเพิ่มขึ้นบนพื้นฐานความมั่นคงของสหกรณ์
  - สหกรณ์มีการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
  - สหกรณ์มีเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ และการพัฒนาในทุกด้าน

วิสัยทัศน์

“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด
เสริมสร้างศรัทธา รักษาอุดมการณ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประทับใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี”

พันธกิจ

 - การเสริมสร้างศรัทธา รักษาอุดมการณ์สหกรณ์
  - การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  - การเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์
  - การพัฒนาระบบการให้บริการและการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว
  - การเสริมสร้างและพัฒนาระบบปฏิบัติการ และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุดมการณ์สหกรณ์

อุดมการณ์สหกรณ์ คือ แนวความคิดที่เชื่อว่าวิธยาการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลชลสมาชิกให้มีความอยู่ดีกินดีและมีสันติสุข โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

หลักสหกรณ์

หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง
หลักการที่ 2 การควบคุมสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน


สำนักงานใหญ่
สกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด
สนง 5 ตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 0-7351-1535, 0-7351-3445 โทรสาร :0-7351-3446
เว็บไซต์ : http://www.nrcoop.com
   
   
| | | | |
|
| |
Copyright © 2010 Finance Thailand. All rights reserved. 
    Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com    powered by PRBbutton